Regulamin sklepu

"REGULAMIN SKLEPU http://extreme-odzywki-i-suplementy-diety.tradoro.pl/ Postanowienia ogólne Właścicielem sklepu http://extreme-odzywki-i-suplementy-diety.tradoro.pl/ jest Tadeusz Czarnecki Firma prowadząca działalność pod nazwą EXTREME SALON ODNOWY BIOLOGICZNEJ siedzibą: ulica Daszyńskiego 19 31-537 Kraków. NIP 675-129-84-92 REGON 121440076 http://www.extreme-krakow.pl/ Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę. Osobą składającą zamówienie, zwaną dalej Zamawiającym, może być wyłącznie osoba prawna lub pełnoletnią osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

§1 Wszelkie informacje handlowe, cenniki i reklamy produktów znajdujące się na stronie internetowej sklepu stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy. Żadna informacja, bez względu na jej nazwę, nie może być uznana za ofertę w rozumieniu przepisów prawa. Umowa pomiędzy Sprzedawcą, a Zamawiającym zostaje zawarta z chwilą wysłania przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Zamówienia można składać całą dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 16:00 będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Zamówienia złożone w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane pierwszego następnego dnia roboczego.

§2 Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen podanych na stronie bez uprzedzenia i podania przyczyny.

§3 Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie po zaksięgowaniu zapłaty za zamówienie. Zamówienia realizowane są w terminie do 7 dni roboczych. Przez zrealizowanie zamówienia rozumie się wydanie przesyłki zawierającej zamówione towary pracownikowi podmiotu za pośrednictwem którego zamówienie ma być dostarczone. Jeżeli Zamawiający zaznaczył, że chce dokonać zapłaty przy odbiorze, Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie po potwierdzeniu jego przyjęcia. Do każdego towaru dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT albo paragon fiskalny). Warunkiem koniecznym otrzymania faktury VAT jest wpisanie w zamówieniu numeru NIP i pozostałych danych potrzebnych do wystawienia faktury VAT.

§4 Zamawiający wypełniając formularz zamówienia obowiązany jest do wskazania sposobu płatności oraz dostawy zamówienia. Sprzedający akceptuje następujące sposoby płatności: przed wysłaniem zamówienia, na rachunek bankowy Sprzedającego: Lukas Bank konto numer:34 1940 1076 6004 7179 0000 0000 lub przy odbiorze zamówienia; Zamówienia dostarczane są do Zamawiającego wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej albo wybranego przez Sprzedającego przedsiębiorcy świadczącego usługi spedycyjne. Zamawiający zostanie poinformowany o kosztach dostarczenia zamówienia przy wypełnianiu formularza zamówieniowego. Cena jednego z zamawianych towarów może zostać powiększona o wydatki Sprzedającego związane z prawidłowym wykonaniem umowy. O ewentualnym powiększeniu ceny produktu Zamawiający zostanie poinformowany przed wysłaniem formularza zamówieniowego. Towary dostarczane są wyłącznie na terytorium Polski oraz do pozostałych krajów wskazanych w formularzu zamówienia.

§5 Zamawiający, będący osobą fizyczną, który składa zamówienie poza prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową, ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyn. Prawo odstąpienia realizowane jest przez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia otrzymania przesyłki. Do zachowania terminu o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy, Zamawiający jest zobowiązany odesłać otrzymane zamówienie na własny koszt, niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości potwierdzającej przyjęcie odstąpienia, nie później niż w terminie 14 dni. Zwrot wszelkich wpłat nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania odesłanego zamówienia przez Sprzedającego. Jeżeli Sprzedający nie wskaże innego sposobu zapłaty, zwrot nastąpi na rachunek bankowy Zamawiającego, a gdyby był on nieznany Sprzedającemu – przekazem pocztowym na adres doręczenia zamówienia. Prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do towarów przeznaczonych do konsumpcji (m. in. suplementy, napoje, odżywki, ), jeżeli po doręczeniu ich Zamawiającemu uszkodzone zostało w jakikolwiek sposób ochraniające je opakowanie. W przypadku odesłania zamówienia połączonego z nieskutecznym odstąpieniem od zawartej umowy albo w okolicznościach o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, zamówienie zostanie ponownie wysłane Zamawiającemu po pokryciu przez niego kosztów powtórnej wysyłki. W takim przypadku płatność może nastąpić jedynie sposobem przewidzianym w §4 ust. 2 pkt a niniejszego regulaminu.

§6 Wszelkie reklamacje powinny być kierowane na adres e-mail: amino8@op.pl lub listem poleconym na adres Sprzedającego. EXTREME Kraków ul. Daszyńskiego 19 Reklamacje rozpoznawane są w terminie 14 dni od wpłynięcia. Przy dostawie towaru Zamawiający ma obowiązek sprawdzić czy przesyłka nie posiada uszkodzeń wynikłych z transportu, czy jest nienaruszona jak również czy jest zgodna z zamówieniem. Stwierdzenie przy kurierze uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z zamówieniem oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego jest jedyną podstawą do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji wad które mogły być stwierdzone przy dostawie towaru.

§7 Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do niego za pobraniem bez wcześniejszego uzgodnienia.

§8 W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem gospodarczym, odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona.

§9 Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne i w żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane osobom trzecim ani innym podmiotom zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.). Zgodnie z przywołaną ustawą Zamawiający ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

§10 Korzystanie ze sklepu internetowego sklep. EXTREME oznacza akceptację niniejszego regulaminu."

Godziny otwarcia

Sprzedaż wysyłkowa 

Odbiory osobiste w Warszawie pod numerem 530518410

obrazek

Nie zarabiamy na kosztach przesyłki!

Polecamy przesyłki kurierskie bez limitu kilogramów!

13zł kurierska zwykła!

15zł kurierska pobraniowa!

obrazek

Koszyk jest pusty